KDU-ČSL

Poslanec Josef Vícha
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Návrhy zákonů


Návrhy zákonů předložené Josefem Víchou - poslancem KDU-ČSL

červenec 2002 - srpen 2005
 

- návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 289; rok 2003) - schváleno: 480/2003 Sb.
 

- novela zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o  změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb.- (tisk 336; rok 2003) - schváleno: 428/2003 Sb.

 

- návrh na vydání zákona o podpoře rodiny - (tisk 412; rok 2003) - zamítnuto v 1. čtení

 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 413; rok 2003) - sněmovna nepřehlasovala veto Senátu, zákon nebyl přijat

 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 414; rok 2003) - schváleno: 422/2004 Sb.
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 415; rok 2003)- vzat zpět ve 2. čtení
 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 419; rok 2003) - schváleno: 156/2004 Sb.
 

- návrh zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb., a kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění. - (tisk 376; rok 2003) - zamítnut v 1. čtení
 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - (tisk 499; rok 2003) - schváleno: 81/2005 Sb.
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 625; rok 2004) - zákon se nachází ve 2. čtení
 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů - (tisk 664; rok 2004) - schváleno: 171/2005 Sb.
 

- návrh, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon Č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 673; rok 2003) - zamítnuto v 1. čtení
 

- návrh o evidenci psů a o změně některých zákonů - (tisk 674; rok 2003) - zákon se nachází ve 2. čtení
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1. 988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 677; rok 2004) - schváleno: 185/2005 Sb.
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 708; rok 2004) - návrh byl vrácen předkladatelům
 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/.1 968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 709; rok 2004)- schváleno: 169/2005 Sb.
 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 730; rok 2004) - schváleno: 170/2005 Sb.
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím - (tisk 828; rok 2004) - zákon se nachází ve 2. čtení
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 922; rok 2005) - návrh byl vrácen předkladatelům
 

- návrh na vydání zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky a o změně souvisejících zákonů - (tisk 932; rok 2005) - zákon se nachází ve 1. čtení
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 933; rok 2005) - zákon se nachází ve 2. čtení
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - (tisk 949; rok 2005) - zákon se nachází ve 2. čtení
 

- návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - (tisk 980; rok 2005) - zákon se nachází v 1. čtení
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů - (tisk 10 12; rok 2005) - zákon se nachází v 1. čtení
 

- návrh na vydání zákona o prodejní době v zastavárnách a některých jiných provozovnách - (tisk 1025; rok 2005) - zákon se nachází v 1. čtení
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona Č. 10 1/1964 Sb. - (tisk 1027; rok 2005) - zákon se nachází v 1. čtení
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. - (tisk 1031; rok 2005) - zákon se nachází v 1. čtení
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 1035; rok 2005) - zákon čeká na projednání v Senátu
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů - (tisk 1086; rok 2005) - návrh čeká na projednání na vládě
 

- návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - (tisk 1087; rok 2005) - návrh čeká na projednání na vládě
 

zpracovala dne 23. 8. 2005 Markéta Štenclová

 

Josef Vícha
Poslanecká kancelář: Sady Svobody 4, Opava, tel.: 553 653 014, email: vichaj@psp.cz